ISM Magistrų klubas jau 10 metų skatina studentus.

Štai sąrašas, kaip sekasi ankstesniems Magistrų klubo stipendijos laimėtojams. Gali būti, kad savo laiku paskirta Magistrų klubo stipendija prisidėjo prie to, kur jie yra dabar.

ISM Magistrų klubo stipendijos laureatai:

1. Gintautas Ignotas 2005/2006, General Manager / Autotrade JSC

2. Justas Jurevičius 2006/2007, Chief Analyst / Enterprise Lithuania

3. Ona Budaitė 2008/2009, Regional Sales Channel Manager for Baltic States and Poland / Studio Moderna

4. Marija Zamarytė Mikalauskienė 2007/2008, Head of Marketing / Pixelmator Team

5. Alina Gagarina 2009/2010, Barclays

6. Modestas Stonys 2011/2012, finansų analitikas „Lietuvos Enregija“

7. Tomas Montvilas 2012/2011, keletą metų buvo Senior Business Analyst at Strategy Labs, o nuo pavasario Volunteer Business Consultant – #Uganda600 at Grow Movement

8. Vykintas Glodenis 2013/2012, Customer Experience Manager at Mindvalley (Kuala Lumpur, Malaysia)

9. Ignas Žurauskas 2014/2015, Civitta analitikas

10. Rokas Samėnas 2015/2016, visuomeniškai aktyvus ISM studentas

11. Andra Bagdonaitė 2016/2017

 

ISM Vadybos ir ekononikos universiteto ISM Magistrų klubo vardinės stipendijos nuostatai

I. BENDROJI DALIS

ISM Magistrų klubas, siekdamas skatinti pažangius ir visuomeniškai aktyvius studentus, įsteigė „ISM magistrų kubo“ vardinę stipendiją.

Įsteigta viena stipendija, kuri skiriama kasmet ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bakalauro studijų studentui.

Stipendija skiriama vieneriems metams.

„ISM Magistrų kubo“ vardinės stipendijos dydis –900 eur .

Vardinės stipendijos skiriamos konkurso tvarka. Konkrečius stipendijų gavėjus nustato ISM Magistrų klubo kolegija. Atsižvelgdama į stipendijoms mokėti surinktų lėšų kiekį, kolegija gali nuspręsti atskirais metais neskirti stipendijos.

Stipendijos mokamos iš ISM Magistrų klubo lėšų, kaip parama pervestų ISM fondui. Stipendiją išmoka ISM fondas lygiomis dalimis per du kartus – rugsėjo mėnesį ir sausio mėnesį.

II. STIPENDIJOS SKYRIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

Stipendijos bakalauro studijų studentams skiriamos nuo trečiojo kurso.

Pagal šiuos nuostatus stipendijos skiriamos kiekvienais metais rugsėjo mėnesį, pradedant 2005 metais.

„ISM Magistrų kubo“ vardinė stipendija tam pačiam studentui gali būti skiriama tik vieną kartą.

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti studentai, kurių paskutinių dviejų semestrų studijų pažymių vidurkis buvo ne mažesnis kaip 8,0 balo.

Stipendijos skiriamos atsižvelgiant į studento studijų sėkmę, pasiekimus tyrimo ir praktikos srityje, aktyvią visuomeninę veiklą bei dalyvavimą konkursuose ir renginiuose garsinant ISM vardą.

Kandidatus stipendijai gauti gali siūlyti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bakalauro studijų dekanatas kartu su studentų atstovybe bei bakalauro studijų studentai iki nustatyto termino pabaigos.

ISM Fondas organizuoja konkurso paskelbimą vardinei stipendijai gauti, apie tai paskelbdami kiekvienais metais iki liepos 3 dienos.

Pirminių pasiūlymų surinkimą organizuoja ISM Fondas. Surinkti pasiūlymai dėl kandidatų pateikiami ISM Magistrų klubui.

Pasiūlymus ISM Magistrų klubo kolegijai dėl kandidatų stipendijoms gauti iki liepos 1 d. teikia ISM Fondas.

Siūlant kandidatą stipendijai gauti, pateikiamos ISM Magistrų klubo patvirtintos paraiškos formos, iš kurių ISM Magistrų klubo kolegija atrenka tą, kuris gaus stipendiją.

ISM Magistrų klubo kolegija stipendijas skiria kiekvienais metais iki rugpjūčio mėnesio 26 dienos.

Vardinių stipendijų gavėjams ISM Magistrų klubas išduoda liudijimus.

Stipendijos mokėjimas gali būti nutraukiamas, jeigu ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas pateikia duomenis apie tai, kad studentas pradėjo blogai mokytis, nutraukė mokslinę veiklą ar pažeidė drausmę.

Nutraukta vardinė stipendija kitam studentui neskiriama, likusios neišmokėtos lėšos bus užskaitomos ateinančių metų stipendijai mokėti. Šia suma ISM Magistrų klubas mažiau perves paramos ISM Fondui ateinančiais metais

 

 

Kandidato tinkamumas vertinamas remiantis vertinimo kriterijais bei komisijos narių pateiktais anketiniais vertinimo duomenimis.

ISM Magistrų klubo kolegija, gavusi informaciją apie kandidatus, organizuoja komisiją, kurios metu kiekvienas komisijos narys užpildo individualų vertinimo lapą.

Pagal užpildytus individualius vertinimo lapus ir pateiktą ISM Fondo vertinimą paskaičiuojamas kandidato tinkamumas.

Kandidato tinkamumas (S) apskaičiuojamas sudedant kandidato pažangumo (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S=C+T

Kiekvieno kandidato pažangumo (C) balai apskaičiuojami jo paskutinių metų pažangumo vidurkį Cvid ir geriausio pažangumo vidurkio Cmax, iš pasiūlytų kandidatų, santykį padauginant iš pažangumo lyginamojo svorio (X):

C=Cvid/Cmax*X;

Cvid – pateikia dekanatas, Cmax – išrenkamas iš visų pateiktų duomenų apie kandidatus. Pateikia dekanatas.

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T=T1+T2+T3+T4

Kriterijaus (Ti) balai apskaičiuojami šio kriterijaus reikšmę (Tip) dalinant iš geriausios to paties kriterijaus reikšmės (Timax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):

Ti=Tip/Timax*Yi

Tip – paskiria ISM Magistrų kolegijos komisijos nariai, įrašydami į savo vertinimo individualius lapus, iš visų suskaičiuojamas vidurkis.

Timax – išrenkamas maksimalus dydis iš kolegijos komisijos narių vertinimo individualių lapų.

MK stipendijos anketa (DOC)